Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 

 1. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy;
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 5. Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 6. Wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz funkcji Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 7. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki ogranizacyjne Urzędu i ich pracowników;
 8. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań;
 9. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współdziałania;
 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile statut Gminy nie stanowi inaczej;
 12. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 13. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 14. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulaminy oraz uchwały Rady Gminy.

 

Wójt Gminy Gózd - Paweł Dziewit

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 9:00 - 12:00 i od 15:30 - 16:30.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-23 15:14:06 | Data modyfikacji: 2017-10-30 11:32:52.
Data wprowadzenia: 2007-05-23 15:14:06
Data modyfikacji: 2017-10-30 11:32:52
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska